Loading

Usluge

Rad našeg odvjetničkog društva usmjeren je na obvezno pravo, ovršno pravo, trgovačko pravo te upravno pravo.

PRAVO DRUŠTAVA I TRGOVAČKO PRAVO
* sastav ugovora i drugih pravnih akata u svezi osnivanja, statusnih promjena, pripajanja, podjela, preuzimanja i likvidacije trgovačkih društava
* pokretanje stečajnog postupka, zastupanje vjerovnika u stečajnom postupku i postupku predstečajne nagodbe
* dubinsko istraživanje (due diligence) u postupcima preuzimanja društva kapitala te sastav konačnih nalaza i mišljenja
* sastav svih vrsta trgovačkih ugovora te općih uvjeta poslovanja
* zastupanje u trgovačkim sporovima pred nadležnim sudovima i arbitražama

OBVEZNO PRAVO
* sastav ugovora iz područja obveznog prava
* zastupanje u imovinsko-pravnim odnosima
* zastupanje u postupcima naknade štete
* pravno savjetovanje

STVARNO PRAVO
* sastav ugovora (kupoprodaja, zakup, najam, darovanje i dr.)
* zastupanje u zemljišno-knjižnim postupcima uz pripremu potrebne dokumentacije

PRAVO LEASINGA
* sastav općih uvjeta ugovora o leasingu
* sastav cjelokupne pravne dokumentacije za poslovanje leasing društva
* zastupanje u odnosu prema regulatornoj agenciji
* pravno savjetovanje u svezi usklade poslovanja leasing društva s važećom zakonskom regulativom

PRAVO OSIGURANJA
* sastav općih uvjeta i drugih zakonom propisanih akata (odluke, pravilnici i dr.)
* sastav cjelokupne pravne dokumentacije za poslovanje društva osiguranja
* zastupanje u odnosu prema regulatornoj agenciji
* pravno savjetovanje u svezi usklade poslovanja društva osiguranja s važećom zakonskom regulativom

OVRŠNO PRAVO
* zastupanje u ovršnim postupcima uz izradu ovršnih prijedloga
* provjera imovine dužnika
* zastupanje u postupcima izravne naplate

OBITELJSKO PRAVO
* zastupanje u brakorazvodnim parnicama
* zastupanje u postupcima uzdržavanja te podjele bračne stečevine
* sastav bračnih ugovora

RADNO PRAVO
* zastupanje u radnim sporovima
* sastav svih vrsta ugovora o radu, managerskih ugovora te ugovora o djelu
* sastav općih akata poslodavaca (odluke, pravilnici i dr.)

UPRAVNO PRAVO
* zastupanje u svim vrstama prekršajnih postupaka i sporova
* zastupanje u carinskim postupcima i sporovima

ODNOS S REGULATOROM
* zastupanje u postupcima nadzora uz pripremu potrebnih očitovanja

JAVNA NABAVA
* pravno savjetovanje vezano za tumačenje dokumentacije javnog nadmetanja
* sastav ugovora s naručiteljima
* sastav ugovora između ponuditelja i dobavljača roba i usluga
* sastav žalbi i očitovanja na žalbe u postupku javne nabave
* sastav ugovora između članova zajednice ponuditelja

KAZNENO PRAVO
* zastupanje u kaznenim postupcima radi djela gospodarskog kriminaliteta